Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Společnost LifeSUN s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a klade si za cíl chránit Vaše osobní údaje při jejich zpracování. Společnost LifeSUN s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Tímto bychom Vás chtěli informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti LifeSUN s.r.o.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě registrace, nákupu zboží a nákupu zboží bez registrace na www.lifesun.cz bude společnost LifeSUN s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží. V případě platby převodem a objednávek ze zahraničí navíc údaj o bankovním spojení. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost LifeSUN s.r.o. provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv. Společnost LifeSUN s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy. Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost LifeSUN s.r.o. provádět sama. V případě doručování zboží na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost LifeSUN s.r.o. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním dotazů a reklamací

Pro zodpovězení dotazů bude společnost LifeSUN s.r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz podala. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost LifeSUN s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu. Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti LifeSUN s.r.o. dobrovolně. Jedná se o zpracování bez souhlasu, jelikož bez jejich znalosti by společnost LifeSUN s.r.o. nebyla schopna dotaz vyřídit. Pokud bude uplatněna reklamace výrobku, bude společnost LifeSUN s.r.o. zpracovávat osobní údaje za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti LifeSUN s.r.o. a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost LifeSUN s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas. Doba a rozsah zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od zákonné povinnosti společnosti LifeSUN s.r.o. reklamaci vyřídit. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost LifeSUN s.r.o. sama.

 

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů společností LifeSUN s.r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování. Subjektům údajů, náležejí tato práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů: právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost LifeSUN s.r.o. zpracovává; právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů; právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů; právo na omezení zpracování jejich osobních údajů; právo na přenositelnost osobních údajů; Subjekty údajů mají dále právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti LifeSUN s.r.o. Výše uvedená práva mohou subjekty údajů uplatnit písemně či e-mailem u společnosti LifeSUN s.r.o., a to na kontaktních údajích uvedených níže. Subjekty údajů se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů

LifeSUN s.r.o. 

IČO: 06343007 

sídlo: č.p. 545, 561 02 Dolní Dobrouč 

Zápis v OR: C 40072 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Tel.: +420 603 570 668 

Email: info@svetpryskyrice.cz